- Sergio Chiarotto - Karate - Taijiquan - Gi Gong

Vai ai contenuti

Menu principale:

 
 
 
 

.
.

 
 

PROGRAMMI ESAMI DAN KARATE DO SHOTOKAN TRADIZIONALE


DA CINTURA MARRONE 1 KYU A NERA 1 DAN
PERMANENZA MINIMA 12 MESI
1: KIHON
1) SANBONZUKI ( 5 PASSI AVANTI)
2: INDIETREGGIANDO
- AGEUKE GYAKUZUKI
- UCHIUKE KIZAMIZUKI GYAKUZUKI
- SOTOUKE YOKOHIJIATE URAKENUCHI GYAKUZUKI
- GEDANBARAI URAKENUCHI GYAKUZUKI
- SHUTOUKE MAEGERI NUKITE
3:
- YOKOGERI KEAGE/KEKOMI (S.G. CON SPOSTAMENTO LATERALE)
4: AVANZANDO (4 PASSI Avanti)
- MAEGERI JUNZUKI GYAKUZUKI
- YOKOGERI KEKOMI URAKENUCHI GYAKUZUKI
- MAWASHIGERI GYAKUZUKI URAKENUCHI
- USHIROGERI URAKENUCHI GYAKUZUKI
5: COMBINAZIONE
- MAEGERI YOKOGERI ( Avanti CAMBIANDO GAMBA)
- GEDANBARAI GYAKUZUKI ( INDIETREGGIANDO)
- MAWASHIGERI YOKOGERI URAKENUCHI GYAKUZUKI ( Avanti CAMBIANDO GAMBA)
6:
- MAEGERI YOKOGERI USHIROGERI ( S.G. 3 DIREZIONI)
7: KATA
1) BASSAIDAI - KANKUDAI - JION ( A SCELTA DEL CANDIDATO)
2) HEIAN 1-2-3-4-5 TEKKI 1 ( A SCELTA DELLA COMMISSIONE)
8: KUMITE
- JIU IPPON KUMITE ( JODAN CHUDAN MAEGERI YOKOGERI MAWASHIGERI USHIROGERI)
- JIU KUMITEDA CINTURA NERA I DAN A II DAN
PERMANENZA MINIMA 2 ANNI
1 KIHON:
1: AVANTI
1) KIZAMIZUKI OIZUKI GYAKUZUKI ( AVANZANDO 3 VOLTE)
2: INDIETRO
1)-AGEUKE SOTOUKE (S.B.) GYAKUZUKI
- SOTOUKE GEDANBARAI (S.B.) URAKENUCHI GYAKUZUKI
- GEDANBARAI UCHIUKE (S.B.) KIZAMIZUKI GYAKUZUKI
3:
1) YOKOGERI KEAGE KEKOMI (S.G. CON SPOSTAMENTI LATERALI IN KIBADACHI)
4:
- KIZAMI MAEGERI - MAEGERI KIZAMIZUKI GYAKUZUKI
- KIZAMI MAWASHIGERI - MAWASHIGERI GYAKUZUKI URAKENUCHI
- KIZAMI MAEGERI USHIROGERI URAKENUCHI GYAKUZUKI
5:
- KIZAMI MAEGERI MAWASHIGERI GYAKUZUKI URAKENUCHI (AVANTI)
- GEDANBARAI URAKENUCHI GYAKUZUKI (INDIETRO)
- MAWASHIGERI (RITORNO IN POSIZIONE INIZIALE) URAKEN GYAKUZUKI
- USHIROGERI URAKENUCHI GYAKUZUKI (AVANZANDO)
- TSUGIASHI MAEASHI MAWASHIGERI GYAKUZUKI URAKENUCHI
6:
- SHIHO UKE KIME
7: KATA
- JITTE โ€“ EMPI - HANGETSU (A SCELTA DAL CANDIDATO)
- UN KATA A SCELTA DALLA COMMISSIONE TRA QUELLI PREVISTI FINO 1 DAN
8: KUMITE JIU KUMITE


DA CINTURA NERA II DAN A III DAN
PERMANENZA MINIMA 3 ANNI

KIHON
1:
- SHIHOZUKI (KAMAE GUARDIA LIBERA) CON OIZUKI E GYAKUZUKI
(OIZUKI, TSUGIASHI GYAKUZUKI, YORIASHI GYAKUZUKI, OIKOMI GYAKUZUKI)
( OPPURE MISTO )
2:
- SHIHOGERI (SHIZENTAI)
3:
- HACHIJIDACHI, INDIETRO GEDANBARAI (KIBADACHI) CON SPOSTAMENTO LAT.
YOKOGERI KEAGE (KIBADACHI)
(INDIETRO) GEDANBARAI GYAKUZUKI (ZENKUTSUDACHI)
TSUGIASHI MAEASHI YOKOGERI KEKOMI URAKENUCHI GYAKUZUKI
4:
- KIZAMIZUKI MAEGERI OIZUKI
(INDIETRO) SOTOUKE GEDANBARAI ( S.B.) URAKENUCHI GYAKUZUKI
MAWASHIGERI TSUGIASHI GYAKUZUKI
5:
- TSUGIASHI GYAKUZUKI TSUGIASHI MAEASHI MAWASHIGERI GYAKUZUKI URAKENUCHI
MAWASHIGERI URAMAWASHIGERI (S.G.) URAKENUCHI GYAKUZUKI
6:
- MAEGERI MAWASHIGERI (S.G.) GYAKUZUKI URAKENUCHI
(INDIETRO) KIZAMIZUKI GYAKUZUKI USHIROGERI URAKENUCHI GYAKUZUKI
MAWASHIGERI GYAKUZUKI
7:
- MAEASHI MAEGERI ( o MAWASHIGERI) KIZAMIZUKI GYAKUZUKI
TSUGIASHI MAEASHI MAWASHIGERI MAEGERI MAWASHIGERI (S.G.) GYAKUZUKI
TSUGIASHI URAMAWASHIGERI URAKENUCHI GYAKUZUKI
8: KATA
- GANKAKU โ€“ BASSAISHO - KANKUSHO (A SCELTA DEL CANDIDATO)
(UN KATA A SCELTA DELLA COMMISSIONE D'ESAME FINO A II DAN)
9: KUMITE
- JIU KUMITE: TOKUI WAZA TECNICA DI ATTACCO, DIFESA E DEASHIBARAI


DA CINTURA NERA III DAN A IV DAN
PERMANENZA MINIMA 4 ANNI
KIHON
1: - SHIHO TATESHUTOUKE GYAKUZUKI
2: - MAEGERI YOKOGERI USHIROGERI MAWASHIGERI URAMAWASHIGERI (SHIZENTAI)
3: - GYAKUZUKI KIZAMIZUKI OIZUKI-URAKENUCHI (S.B.)
4: - KIZAMIZUKI MAEGERI JYUNZUKI GYAKUZUKI
5: - MAEASHI YOKOGERI KEKOMI OIKOMI GYAKUZUKI URAKENUCHI
GYAKUZUKI MAEASHI URAMAWASHIGERI (Oppure MAWASHIGERI)
6: - USHIROGERI URAMAWASHIGERI (S.G.) OIKOMI GYAKUZUKI
(Oppure) USHIROGERI YOKOGERI (S.G.) OIZUKI
7: KATA
NIJUSHIHO โ€“ SOCHIN - UNSU (A SCELTA DEL CANDIDATO)
UN KATA A SCELTA DALLA COMMISSIONE FINO A III DAN
8: KUMITE
JIU KUMITE
TOKUI WAZA TECNICA DI ATTACCO, DIFESA, DEAI, PROIEZIONE


DA CINTURA NERA IV DAN A V DAN
PERMANENZA MINIMA 5 ANNI

1- TESI SUL KARATE-DO
2- TOKUI WAZA (ATTACCO, DIFESA, DEAI, ASHIBARAI, PROIEZIONE)
3- JIYU KUMITE
4- TOKUI KATA
5- UN KATA A SCELTA DELLA COMMISSIONE FINO A IV DAN

 
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu